आ.व. २०७३।०७४ को ढुंङ्गा गिट्टी, बालुवा तथा ग्राभेलको आन्तरिक विक्री तथा वाह्य निकासी कर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ आह्वानको ७ दिने सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०३।०६।०९)

आ.व. २०७३।०७४ को ढुंङ्गा गिट्टी, बालुवा तथा ग्राभेलको आन्तरिक विक्री तथा वाह्य निकासी कर उठाउने सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउ आह्वानको ७ दिने सूचना (दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७३।०६।०९) Download गर्नुहोस्

Skip to toolbar