अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
वार्षिक प्रतिवेदन २०७७।२०७८ २०७८-८-२९ प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
report
चौमासिक प्रतिवेदन २०७८--२९ प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
चौमासिक प्रतिवेदन
जिल्ला सभा तथा समीक्षा कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको सम्बन्धमा । २०७८-८-२९ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला सभा तथा समीक्षा कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको सम्बन्धमा ।
आ. व. ०७२/०७३ को दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण DDC/DTO/LRIP २०७२/१२/१० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ. व. ०७२/०७३ को दोस्रो चौमासिक प्रगति विवरण DDC/DTO/LRIP
भाग-२ को फारम योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय योजनाहरु समेटिने भाग-२ को फारम
आ.व. २०७३/७४ को बजेट सिमा २०७२-११-११ योजना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३/७४ को जिल्ला स्तरीय बजेट सिमा , ओखलढुंगा
जिल्ला पार्श्वचित्र तथा आवधिक जिल्ला योजना सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला पार्श्वचित्र तथा आवधिक जिल्ला योजना
सूचना पाउँ भन्ने निवेदनको नमूना । सूचना तथा अभिलेख शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान गर्दै जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, ओखलढुंगा सूचना तथा अभिलेख शाखाद्वारा सूचना पाउँ भन्ने निवेदनको नमूना यहाँ उपलब्ध गराइएको छ ।
वार्षिक जिल्ला विकास योजना ०७२।०७३ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ओखलढुंगा जिल्लाको छैटौँ जिल्ला परिषद्द्धारा पारीत वार्षिक जिल्ला विकास योजना ०७२।०७३
वार्षिक जिल्ला विकास योजना आ.व.०७१/०७२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
ओखलढुंगा जिल्लाको छैटौँ जिल्ला परिषद्द्धारा पारीत वार्षिक जिल्ला विकास योजना ०७१।०७२
सातौँ जिल्ला परिषदद्वारा पारीत आ.व.२०७२/७३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सातौँ जिल्ला परिषदद्वारा पारीत आ.व.२०७२/७३ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट

Skip to toolbar