संगठनात्मक स्वरुप

DDC Organization Chart

(श्रोत :  ओखलढुंगा जिल्लाको वार्षिक जिल्ला विकास योजना २०७१/७२ )


Skip to toolbar